Valet parking schiphol


Liever geen tijd verliezen met parkeren bij Schiphol? Maak dan gebruik van Topvalet. U rijdt met uw auto naar de vertrekhal van Schiphol. Vervolgens geeft u uw sleutel af aan onze medewerker. Zo kunt u zonder tijdsverlies direct door naar de gate of incheckbalie.

Uw auto wordt door de medewerker van Topvalet geparkeerd in een parkeergarage die niet toegankelijk is voor derden. Tijdens uw reis staat uw auto dus veilig en overdekt geparkeerd. Bij terugkomst op Schiphol staat uw auto weer keurig voor u klaar zodat u uw reis kan vervolgen.
Reserveer nu

Algemene voorwaarden Topvalet


Artikel 1 Begripsbepalingen/ definities
1.1 Topvalet is aanbieder van parkeerfaciliteiten bij Schiphol, gevestigd op de Van Cleeffkade 15 te Aalsmeer.
1.2 Chauffeur: een door Topvalet ingeschreven of ingeleend natuurlijk persoon met wie Topvalet op aanvragen bemiddelt.
1.3 Reiziger: de natuurlijke persoon die bij Topvalet een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteiten.
1.4 Parkeerperiode: de door de reiziger vooraf in zijn reservering aangegeven periode waarin het voertuig door een chauffeur van Topvalet wordt afgehaald bij de vertrekhal van Schiphol en vervolgens wordt afgeleverd op de parkeerfaciliteiten van Topvalet, zijnde de periode van het parkeren, gelegen tussen de vertrekdatum, welke wordt meegerekend en de aankomstdatum, welke ook wordt meegerekend.

Artikel 2 De Parkeerfaciliteiten
2.1 De reiziger kan een reservering voor een parkeerplaats bij Topvalet maken via internet of telefonisch. In deze reservering dient te worden aangegeven: de exacte parkeerperiode (vertrek- en aankomstdatum), de vertrek- en aankomsttijd alsmede het vluchtnummer en het merk, kleur, type en kenteken van het voertuig zodat een chauffeur van Topvalet de reiziger kan herkennen bij de vertrekhal van Schiphol. Tevens relevant is een telefoonnummer en een e-mailadres.
2.2 De reservering geeft uitsluitend recht het voertuig gedurende de reserveringsperiode te stallen.
2.3 Topvalet beschouwt het als haar recht om reserveringen te weigeren zonder opgaaf van redenen.
2.4 Voor de onderhavige parkeerfaciliteiten is een bepaald aantal parkeerplaatsen gereserveerd. Mocht het maximum aantal beschikbare plaatsen overschreden worden dan heeft Topvalet de mogelijkheid een reservering af te wijzen.

Artikel 3 Reservering
3.1 De reiziger kan, wanneer mogelijk bij Topvalet, tot 60 minuten voor de vertrektijd bij vertrekhal Schiphol, telefonisch een reservering voor de parkeerfaciliteiten maken. Dit wordt verstaan als een spoedreservering en hier zijn extra kosten mee gemoeid.
3.2 De reiziger dient 10 minuten voor de afgesproken vertrektijd bij vertrekhal Schiphol telefonisch contact op te nemen met Topvalet zodat er voor beide partijen geen wachttijden optreden. Een chauffeur van Topvalet zal, binnen gerealiseerde tijd, voor de reiziger gereed staan om het voertuig in bezit te nemen en deze vervolgens met grote accuratesse afleveren op de parkeerfaciliteiten van Topvalet.
3.3 De reiziger dient bij terugkomst op vertrekhal Schiphol, voor aankomst bij de bagageruimte, telefonisch contact op te nemen met Topvalet zodat er voor beide partijen geen wachttijden optreden. Een chauffeur van Topvalet zal met grote accuratesse ervoor zorgdragen dat het voertuig, binnen gerealiseerde tijd, voor de reiziger gereed staat.

Artikel 4 Betaling
De betaling geschiedt vooraf per iDeal of voor zakelijke klanten op rekening. Mocht de reiziger een kwitantie wensen dan kan dit bij de reservering worden aangegeven.

Artikel 5 Wijziging
5.1 Topvalet beschouwt het als haar recht de tarieven tussentijds te wijzigen. De wijziging zal niet worden verwerkt bij eerder gemaakte reserveringen.
5.2 Wijzigingen met betrekking tot de door de reiziger gemaakte reservering kunnen telefonisch worden doorgegeven. De desbetreffende kosten worden voor elke wijziging doorberekend.

Artikel 6 Annulering
De reiziger kan kosteloos, tot 24 uur voor de afgesproken vertrektijd bij vertrekhal Schiphol, de reservering telefonisch annuleren. Als de reiziger later annuleert dan Topvalet verplicht of niet komt opdagen (no show), dan zal Topvalet de kosten van de totale parkeerperiode in rekening brengen. Er volgt hierop per post een factuur, welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

Artikel 7 Verplichtingen van de reiziger
7.1 De reiziger is verplicht ervoor zorg te dragen dat het door haar aan een chauffeur van Topvalet ter beschikking gestelde voertuig allrisk is verzekerd, tegen schade aan het voertuig zelf, alsmede tegen schade geleden door derden, waaronder begrepen maar niet beperkt letselschade, alsmede dat voor dit voertuig een geldige inzittendenverzekering is afgesloten. De reiziger is verplicht deze verzekeringen tijdens de gehele duur van de reservering in stand te houden.
7.2 De reiziger dient ervoor te zorgen c.q. dient ervoor in te staan dat de eigenaar van het in lid 1 van dit artikel bedoeld voertuig alsmede de allrisk en/ of inzittendenverzekeraar toestemming heeft gegeven voor het besturen van het voertuig door een ander dan de reiziger en meer in het bijzonder een chauffeur van Topvalet.
7.3 De reiziger dient ervoor te zorgen c.q. dient ervoor in te staan dat het in lid 1 van dit artikel bedoeld voertuig voldoet aan alle (veiligheid)eisen die men daaraan redelijkerwijs kan stellen.
7.4 De reiziger dient voor het sluiten van de reservering aan te geven welk type rijbewijs vereist is om het in lid 1 van dit artikel bedoeld voertuig te mogen besturen, voor zover niet rijbewijs B volstaat.
7.5 Indien de reiziger niet voldoet aan enige van haar hiervoor in dit artikel aangegeven verplichtingen, kan zij jegens Topvalet geen beroep doen op het mogelijk ontbreken van de aldaar bedoelde verzekering, toestemming, etc. Voorts is zij alsdan gehouden om alle schade die Topvalet als gevolg daarvan zal lijden, het schadeloos stellen van derden daaronder begrepen, aan Topvalet te voldoen.
7.6 Indien de reiziger op enig moment voordat de uitvoering van de reservering een aanvang neemt, voorziet dat zij aan één van haar in dit artikel bedoelde verplichtingen niet kan voldoen, dient zij zulks onverwijld te melden aan Topvalet, waarna deze de autorisatie heeft de reservering direct door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van eventueel daardoor geleden schade en reeds gemaakte kosten.

Artikel 8 Privacy
Topvalet werkt met moralistische standaarden en waardeert uw privacy. Uw persoonsgegevens worden daarom in geen enkel geval verstrekt aan derden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid Topvalet
9.1 Het gebruik maken van de parkeerfaciliteiten van Topvalet geschiedt geheel op eigen risico. Hierop zijn geen uitzonderingen.
9.2 Het niet of niet-tijdig bereiken van de bestemming als gevolg van enig vertraging, geeft geen recht op schadevergoeding aan de reiziger.
9.3 Topvalet is geautoriseerd het voertuig van de reiziger te verplaatsen. Deze werkzaamheden zullen door Topvalet met grote accuratesse uitgevoerd worden, waarbij de chauffeurs van Topvalet gerechtigd zijn om de standen van de spiegels en de stoel te veranderen, voor zover noodzakelijk is voor veilig gebruik van het voertuig.
9.4 De reiziger vrijwaart Topvalet voor aanspraken van derden, komende uit de door Topvalet verrichte werkzaamheden.
9.5 Topvalet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
• Directe door de reiziger geleden vermogensschade uitsluitend met betrekking tot het voertuig die te wijten is aan opzet of grove schuld van Topvalet.
• Indirecte schade, waaronder bedrijf- en gevolgschade. Net zo min kan Topvalet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan zaken van de reiziger en/ of boetes die zijn veroorzaakt als gevolg van het moeten voldoen aan een uitdrukkelijk voorschrift van de reiziger.
9.6 Topvalet sluit iedere aansprakelijkheid ter zake diefstal/ schade of inbraak uit.

Artikel 10 Slotbepaling
10.1 Topvalet is een in Nederland geregistreerd bedrijf. Op de Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
10.3 Ieder recht van de reiziger op vergoeding van schade komt te vervallen wanneer het reclameren hiervan niet binnen uiterlijk 1 uur na afloop van de parkeertijd aan het einde van de parkeerperiode bij Topvalet is gemeld.